Home

InFlowment bereikt duurzame transitie door mensen in beweging te brengen, te verbinden én concrete doelen te realiseren. InFlowment brengt Flow in social profit organisaties:

Focus op de kerntaak en het laten excelleren van de totale organisatie. Dit is waar inFlowment voor staat.

Hoe inFlowment Kijkt

InFlowment gelooft in het belang van verbindingen tussen mensen. Omdat resultaten worden behaald door mensen, niet door processen.
InFlowment gelooft in de kracht van de lerende organisatie, met ruimte voor reflectie en dialoog. Omdat organisaties zo blijvend kunnen vernieuwen en ontwikkelen.
InFlowment gelooft in de energie en kracht van organisaties en hun professionals om verandering tot stand te brengen. Hoe dichter zij bij hun missie en drives blijven, hoe meer betrokken, gericht en effectief ze zijn.

Vanuit deze inspiratie helpt inFlowment organisaties bij hun strategische ontwikkeling, vernieuwing en verandering en brengt waar nodig beweging in vastgelopen processen en verstarde verhoudingen.

Leidend in de manier van kijken is de vraag ‘Waartoe’, met het primair proces en de meerwaarde voor de klant als leidraad. 

InFlowment heeft daarbij een scherpe focus op missie, kerntaak en strategie, in relatie tot een omgeving die voortdurend in beweging is.


InFlowment 
werkt vanuit een onderzoekende, open en verbindende houding, 
analyseert en structureert,
verwondert en bewondert,
intervenieert, confronteert en realiseert.

Hoe inFlowment werkt

Verbindt
meetbare doelen met menselijke ontwikkeling

Het realiseren van resultaat staat nooit los van het werken aan verbindingen tussen mensen. De essentie van succesvolle transities.

InFlowment verbindt de zakelijke met de informele kant van organisaties en sluit aan bij de aanwezige kracht. Zijn uw mensen in beweging, dan is de organisatie in beweging.

InFlowment brengt en genereert de energie, drive en inspiratie die hiervoor nodig is. Uw mensen creëren de beweging en ontwikkeling.

Zo werkt inFlowment aan binding, borging én resultaat.

Verbindt
complexe belangen met strategisch handelen

InFlowment benadert vraagstukken vanuit de strategische belangen en positionering van de betrokken spelers in het veld.

Veel vraagstukken maken immers deel uit van een context waarin vaak complexe belangen spelen. Zowel intern als extern.

InFlowment brengt spelers- en krachtenveld in kaart, positioneert en creëert wisseling van perspectief: De basis voor te ontwikkelen scenario's en de te kiezen handelingsstrategie.

Zo werkt inFlowment aan effectief strategisch handelen.

Verbindt
snelle transitie met toekomstvisie

Elke interventie en transitie heeft voor inFlowment relatie met een visie op toekomstige ontwikkelingen en op het strategisch perspectief.

Ook bij kleine interventies of waar direct ingrijpen geboden is, blijft het verder liggend perspectief, als een kompas, in het vizier.

De missie van de organisatie, haar kerntaak en toekomstvisie bepalen mede de richting van de interventie en te kiezen veranderstrategie.Zo werkt inFlowment aan resultaatgerichte transities met visie.

inFlowment levert

Begeleiding bij transities
inFlowment begeleidt u bij de door u beoogde veranderprocessen. In de eerste fase van orientatie en verkenning, als ook in de realisatie. Zonodig nemen we daarin de lead.
We starten met de vragen 'Waarom' en 'Waartoe' en zoeken op basis van verkenning en analyse met u naar de juiste aanpak, benodigde veranderstrategie en meest effectieve interventies. Op maat. Passend bij uw organisatie, uw veranderdoel en in nauwe betrokkenheid met uw medewerkers.

Interventie bij stagnatie
Beweging is waar inFlowment voor staat. We helpen u beweging te brengen in vastgelopen processen en verhoudingen. We zoeken naar ontstane dysfunctionele patronen, brengen ze in kaart, ontknopen ze en werken met betrokkenen aan oplossingen. Specifiek oog heeft inFlowment daarbij voor de onderstromen binnen uw organisatie.

Uw sparringpartner
InFlowment is uw onafhankelijk sparringpartner wanneer u strategisch positie moet innemen. InFlowment spiegelt, reflecteert, confronteert en brengt met u het krachtenveld in kaart. We brengen ordening in positioneel en strategisch complexe situaties en verhoudingen, ontwikkelen scenario’s en versterken zo uw strategisch handelen.

Ondersteuning van Ondernemingsraden
Ondernemingsraden worden steeds vaker gevraagd advies uit te brengen over soms ingrijpende verandertrajecten. Reorganisaties, strategische allianties, fusie, herstructurering.
InFlowment begeleidt u als OR in het proces vanaf de aanvraag tot het advies. Ook als u alleen wilt sparren, of twijfelt over de juiste aanpak in het overleg met achterban of bestuurder, staan we u terzijde.

Tijdelijk bestuur of management 
Bij organisaties in ontwikkeling kunnen er allerlei redenen zijn om tijdelijk bestuur of management van buiten te betrekken. Als overbrugging, of bijvoorbeeld:

 •        Om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en zo verandering mogelijk te maken
 •        Om ‘on the job’ een analyse te maken van een afdeling of team
 •        Als nieuwe impuls bij vastgelopen situaties om zo bestaande patronen te doorbreken

Ervaring
De oprichter van inFlowment heeft ruime ervaring als bestuurder in het Sociaal Domein. Heeft leiding gegeven aan reorganisaties, saneringen, transities en ontwikkeling van nieuwe dienstverlenings- concepten. Ook het leidinggeven aan fusie, overname en splitsingen behoort tot de competenties.

InFlowment heeft ruime ervaring in de relatie tot Ondernemingsraad en Toezichthouders. En voelt zich als een vis in het water in het spelersveld van opdrachtgevers, stakeholders en strategische partners.

InFlowment kenmerkt zich door analyserend, strategisch, verbindend en inspirerend leiderschap. Zakelijk op de organisatie, met oog voor de menselijke maat. Persoonlijk betrokken, met een professionele distantie. Communicatief en transparant. Grijpt in waar nodig.

In de aanpak gaat inFlowment uit van het principe van cocreatie, waarbij de verantwoordelijkheden nadrukkelijk in de organisatie worden belegd. De basis voor borging, na de interimperiode.

InFlowment wordt graag gevraagd in situaties waar ontwikkeling, nieuw elan, beweging en nieuwe verhoudingen nodig zijn. Maar evenzo in situaties van crisis of als aanjager van transities.

Levende strategie
Strategie is een continu proces dat in alle lagen van de organisatie speelt. Dat vraagt om goede communicatie, regelmatige verkenningen en het vermogen in te spelen op ontwikkelingen. InFlowment helpt u de strategie en ontwikkeling van organisatie en medewerkers levend en up to date te houden.

Strategische verkenning en (werk)conferenties
InFlowment ontwikkelt en begeleidt graag uw interne werkconferenties en sessies, zoals

 • Uw strategische verkenningen (heisessies), missie- en visietrajecten
 • Collectieve ambitiebijeenkomsten of meer kleinschalig: zelf- en teamevaluaties
 • Reflecties met de verrassende en confronterende visie van uw klanten, partners of opdrachtgevers
 • Ontwikkeling van trend- en signaalrapportages

Ook verzorgen we de inhoudelijke ontwikkeling en begeleiding van uw (mini)conferenties, zoals start- en slotconferenties. Belangrijk voor interne betrokkenheid of externe exposure. Of denk aan begeleiding van inhoudelijke sessies voor de ontwikkeling van nieuwe diensten, methodieken of processen.

InFlowment ontwikkelt, organiseert en begeleidt uw bijeenkomsten van idee tot en met realisatie. 
InFlowment jaagt aan, prikkelt en spiegelt én staat garant voor betrokkenheid, resultaat en scherpte.

Externe verkenning, onderzoek en analyse
U wilt ontwikkelen, betreedt een nieuwe markt, orienteert zich op een aanbesteding, fusie of overname. U zoekt strategische partners of nieuwe opdrachtgevers. Een vaak delicaat proces dat begint met externe verkenning, analyse en onderzoek.

InFlowment voert deze inhoudelijke en strategische verkenningen voor u uit. Onafhankelijk, met oog voor uw bestuurlijke en strategische belangen. We brengen de situatie in kaart, analyseren de (on)mogelijkheden en kansen en adviseren u over de voorliggende strategische keuzes.
Desgewenst kunnen we voor u in de ontwikkelfase kwartier maken.

Ervaringen

“Resultaat door focus te houden op het belang van de dienstverlening”
Nelleke Poppelier, voormalig directeur Adviesbureau de Heuvel, Ondersteuningsorganisatie Vrijwilligerswerk Rotterdam

Vraag

“Toen we van de gemeente hoorden dat alle subsidies in onze branche werden beëindigd, om een nieuwe organisatie te ontwikkelen, hebben we Rob Meijer van inFlowment gevraagd ons in dit proces te begeleiden. We kenden hem van een eerder strategietraject.
Zijn bestuurlijke achtergrond, ervaring met dit type transitie en bekendheid met de relatie overheid en gesubsidsieerde sector, maakten deze keus logisch”, vertelt Nelleke Poppelier.

Aanpak

Met directie en bestuur zijn scenario's, een inhoudelijke visie en koers ontwikkeld. De telkens schuivende posities, belangen en consequenties zijn in elke fase besproken. Directeur en bestuur zijn ondersteund in hun interne en externe strategische overleggen.

Nelleke: “Het was soms net een schaakspel, waarbij Rob ons in de hectiek van de dag bij de essentie wist te houden: Focus op het belang van de dienstverlening en de gevolgen voor personeel.” Het diende als leidraad voor koers en strategie.

Resultaat

Dienstverlening en personeel van de Heuvel hebben een nieuwe plek gekregen in de Rotterdamse Vrijwilligerscentrale, met waarborg voor continuiteit.

"Als je zo'n beëindigingsbrief krijgt, staat je wereld even op zijn kop", stelt Nelleke. “Moet ik collectief ontslag aanvragen, dreigt een faillissement, hoe positioneer je je, hoe ga je om met de interne en externe tegenstellingen van belangen. Het geeft dan rust dat je kan sparren met en begeleid wordt door iemand met expertise en ervaring.”

“De intermenselijke aandacht, resultaatgerichtheid en bevlogenheid maakten ons sterker en brachten nieuwe inspiratie.”
drs. A. Müjde, Voorzitter Turks Academisch Netwerk

Vraag

Met het aantreden van een nagenoeg nieuw bestuur ontstond bij Tannet (Turks Academisch Netwerk) behoefte aan een nieuw strategisch plan. Daarnaast bleken er verschillende visies te bestaan over de missie en visie van de organisatie.

Rob Meijer van inFlowment is gevraagd dit proces te begeleiden. "We zochten iemand met ervaring in groepsprocessen en expertise op het gebied van visie en strategie", zegt Ali Müjde van Tannet hierover.

Aanpak

Het bestuur is begeleid bij de herijking van missie en visie. Een ontwerp strategisch beleid is voorgelegd en voor het draagvlak breed besproken binnen Tannet.
Verschillen in visie, stijl en verwachtingen zijn expliciet gemaakt. Focus is aangebracht en keuzes zijn gemaakt.

"We hebben Rob ervaren als analytisch, doortastend en constructief. Iemand die goed met belangentegenstellingen kan omgaan. Hierdoor kon het eigenlijke proces versneld worden."

Resultaat

Het nieuw strategisch plan heeft geleid tot een betere positionering, nieuwe gerichte activiteiten en een verbreed draagvlak. 

Ali Müjde: "Meerwaarde voor ons was dat ook onderlinge verhoudingen bespreekbaar werden. Door een gezonde dosis humor weet Rob ook 'minder leuke onderwerpen' aan te pakken en durft hij de persoonlijke confrontatie aan te gaan. Zijn aandacht voor de intermenselijke aspecten, gerichtheid op resultaat en bevlogenheid hebben ons sterker gemaakt en nieuwe inspiratie gebracht."

Wie inFlowment is

Profiel

InFlowment is opgericht door Rob Meijer.
Zijn droom: Dat organisaties hun professionals laten excelleren.

Belangrijk voor Rob is de menselijke maat, al kent hij als ex-bestuurder als geen ander het belang van een gedegen bedrijfsvoering. Hij neemt leiding, maar voelt zich net zo thuis in de meer adviserende en reflecterende rol.

Zijn stijl is energiek, onderzoekend en gericht op cocreatie en dialoog. Hij weet mensen mee te nemen en in  hun kracht te zetten.

Rob benadert nieuwe situaties open en gelooft niet in vooraf bedachte oplossingen of formats. Hij weet goed te schakelen tussen overzicht en detail en koppelt analytisch vermogen aan creativiteit.

Rob zoekt verbinding en perspectief en is gericht op mens en resultaat.

Achtergrond

Rob studeerde Sociale Pedagogiek en heeft zich later toegelegd op strategie, management en de ontwikkeling van organisaties. Aan het Sioo studeerde hij af als Veranderkundige.

Rob heeft meer dan twintig jaar ervaring in proces- en projectmanagement en had diverse leidinggevende functies bij lokale overheid en maatschappelijk middenveld. Hij functioneert graag op het snijvlak daarvan.

Ruim tien jaar was hij bestuursvoorzitter van een middelgrote organisatie. Hij gaf leiding aan reorganisaties, overnames en fusies.

Freelance leidde hij (mini-)conferenties en had hij opdrachten op het gebied van strategie.

Rob is MfN-Registermediator, gespecialiseerd in arbeids- en familiemediation en heeft toezichthoudende functies in de Gezondheidszorg en Welzijn.

Interesses

Zeilen

 • Vertrouwen op je kompas, dat je koers anders kan zijn dan je bestemming
 • Inspelen op een telkens veranderende omgeving
 • Laveren in plaats van er tegenin

Fotografie

 • Kijken, waarnemen en ontdekken dat niet alles is wat het lijkt
 • Dat perspectief en standpunt bepalen wat je ziet

Muziek

 • De creativiteit van de componist
 • De passie van de musicus
 • Het samenspel met de dirigent

Hardlopen

 • Je doel voor ogen, afzien, buffelen en dan de euforie van de finish
 • Het belang van rustmomenten

Flow enzo

De kracht van verlangen

Als je een schip wilt bouwen,

Roep dan geen mannen bij elkaar

Om hout te verzamelen,

Het werk te verdelen en orders te geven.

In plaats daarvan,

Leer ze verlangen

Naar de enorme eindeloze zee.

 

 

Antoine de Saint-Exupéry

Organisatiestromen

Verbeelden van de toekomst

Een stapel stenen

Houdt op een stapel stenen te zijn,

Op het moment

Dat een enkele man er naar kijkt,

Met in zijn hoofd

Het beeld van een kathedraal.

 

 

Antoine de Saint-Exupéry

 

 

 

 

               Het standpunt dat je inneemt,

 

                     Bepaalt wat je ziet

Een gaatje

Wat zouden organisaties voor meerwaarde hebben, 
Zonder perspectief, zonder vergezicht, zonder stip aan de horizon.

Hoe mooi is het, als je de omgeving kan zien én volgen in al zijn stromingen,
Mét tegelijkertijd je focus in beeld.

Welke nieuwe inzichten kunnen niet ontstaan door wisseling van perspectief,
Kijkend vanaf een andere kant, dat er ruimte is om daar te komen.

Is het niet fantastisch dat je door steeds dichterbij te komen,
Je beeld zich ontwikkelt, je steeds meer gaat zien.

Of als je denkt naar iets statisch te kijken, in je vaste patroon zit,
Er iets achter blijkt te bewegen, je dat zelfs kan zíen.

Dat niet alles is wat het lijkt. Dat je denkt dat je iets mist,
Dat er een klein stukje niets is, terwijl juist dát hetgene is wat zoveel toevoegt.

Hoe een gewoon gat, zo dynamisch kan zijn.
Hoe iets leegs, zo ontzettend vol kan stromen.

Het lijkt niets…                        
Het is Flow...

Lessen van de gans

Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te vliegen in een "V "formatie, vliegt de groep 72% verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen.

Als een gans uit de "V" formatie raakt, dan voelt hij de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die voor hem vliegt.

Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans. 

Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen om op snelheid te blijven.

Als een gans ziek wordt of gewond raakt, verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om hem te helpen en te beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht, of ze proberen de eigen groep in te halen.

Ganzen nemen voldoende rust en overwinteren in het zuiden.

 


Dr Robert McNeish

Perspecief

Kennismaken

Rob Meijer

06 19 868 425
rob.meijer@inFlowment.nl
P. Desmondsingel 144
3069 RW Rotterdam

Wilt u weten wat inFlowment voor uw organisatie kan betekenen?
Wilt u meer weten over onze visie, of gewoon even kennismaken?

We komen graag, geheel vrijblijvend bij u langs.
Onze ervaring is dat deze gesprekken minimaal leiden tot wederzijdse inspiratie.
Breng Flow in uw organisatie